Contact

Over DataExpert

Klachtenregeling DataExpert B.V.

Klachten worden door DataExpert B.V. (hierna: DataExpert) serieus genomen en vertrouwelijk behandeld. Aan de indiening en behandeling van een klacht worden door DataExpert geen kosten verbonden.

Deze klachtenregeling is van toepassing indien DataExpert op verzoek van een derde, in verband met een eigen belang van deze derde, onderzoek verricht dat betrekking heeft op een of meer bepaalde natuurlijke personen.

Deze klachtenregeling is vastgesteld conform artikel 18 van de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.

Artikel 1. Definities en reikwijdte
Deze regeling verstaat onder:

 1. de organisatie: DataExpert;

 2. de klager: degene wiens belang rechtstreeks betrokken is bij de gedraging van de organisatie;

 3. een gedraging: het handelen of nalaten van de organisatie of haar medewerkers in de hoedanigheid van recherchebureau in de zin van artikel 1 lid 1 onder f van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus;

 4. de beklaagde: de organisatie tegen wiens gedraging door een klager een klaagschrift is ingediend;

 5. een klaagschrift: een schriftelijke klacht tegen een gedraging van de beklaagde;

 6. de klachtencommissie: de commissie welke bevoegd is de klaagschriften in tweede aanleg in behandeling te nemen;

 7. een beroepschrift: een schriftelijke klacht tegen de beslissing van de directie, het uitblijven van een beslissing van de directie of een gedraging van de directie.

Artikel 2. Toepassingsgebied
Deze klachtenregeling is van toepassing op de behandeling van klachten over gedragingen van DataExpert en haar medewerkers, voor zover deze gedragingen verband houden met de verrichting van persoonsgericht onderzoek door DataExpert, waardoor DataExpert ten aanzien van het uitvoeren van dit onderzoek kwalificeert als recherchebureau in de zin van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.

Artikel 3. Wijze van indienen

 1. Een klager of zijn gemachtigde kan een klacht indienen via:

info@dataexpert.nl
of:
DataExpert B.V., t.a.v. de directie, Vendelier 65, 3905 PD Veenendaal

 1. Een klaagschrift wordt ondertekend en bevat minstens de volgende gegevens:
  • de naam en het adres van de klager;
  • de datum;
  • een omschrijving van de gedraging waartegen bezwaar gemaakt wordt;
  • de gronden waarop de klager bezwaar maakt
 1. Indien het klaagschrift niet voldoet aan de in het tweede lid van dit artikel genoemde vereisten, stelt de directie van de organisatie klager hiervan op de hoogte en nodigt klager uit het verzuim binnen twee weken te herstellen.

 2. Indien klager het verzuim, zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, niet herstelt, wordt de klacht niet in behandeling genomen.

Artikel 4. Indieningstermijn
De termijn voor het indienen van een klaagschrift bedraagt zes weken, te rekenen vanaf de datum waarop de gedraging waarover geklaagd wordt heeft plaatsgevonden.

Artikel 5. Kosteloze behandeling
Aan de behandeling van een klaagschrift zijn geen kosten verbonden.

Artikel 6. Ontvangstbevestiging
De directie zendt binnen twee weken na ontvangst van het klaagschrift een bericht van ontvangst aan klager.

Artikel 7. Kennisgeving klacht
De directie zendt binnen twee weken na ontvangst van de klacht een kopie van het klaagschrift aan de Dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Artikel 8. Mondelinge behandelingsprocedure
De directie van de organisatie onderzoekt de klacht. De directie treedt daartoe in overleg met de klager. De directie kan ook inlichtingen inwinnen bij derden, zoals de betrokken medewerker(s). Op deze manier tracht de directie om samen met de betrokkenen tot een bevredigende oplossing te komen voor de klacht.

Artikel 9. Schriftelijke behandelingsprocedure
Indien klager niet gehoord wenst te worden, volgt een schriftelijke behandeling van de klacht.

Artikel 10. Beslissing
De directie beslist binnen zes weken na ontvangst van het klaagschrift op de klacht.

Artikel 11. Schriftelijke mededeling
De beslissing op de klacht wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld.

Artikel 12. Klachtencommissie

 1. Indien de beslissing van de directie onverhoopt niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan de klager of zijn gemachtigde dit kenbaar maken aan de organisatie. De organisatie zal klager informeren over de mogelijkheid om een beroepschrift in te dienen bij een onafhankelijke klachtencommissie, die de klacht verder in behandeling zal nemen.

 2. Het beroepschrift moet binnen zes weken na ontvangst van de beslissing van de directie bij de onafhankelijke klachtencommissie zijn ingediend.

Deze website gebruikt cookies

We vinden het van groot belang dat u op de hoogte bent van welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden. Wij gebruiken Functional Cookies om onze website goed te laten functioneren. Daarnaast analyseren we d.m.v. Analytics Cookies het gebruik van onze website. Ook vragen we uw toestemming voor het plaatsen van cookies van derden (social media, advertising en analytics partners) waarmee we informatie delen. Door op ‘Accepteren’ te klikken, geeft u toestemming voor het plaatsen van de hiervoor genoemde cookies. Klikt u op ‘Instellingen’, dan wordt u geleid naar een pagina waar u kunt instellen welke cookies wel en niet geplaatst mogen worden. Klik hier voor onze privacyverklaring.